Договір публічної оферти про надання послуг у сфері генеалогії


Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Самусенко Ігор Павлович, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері генеалогії.
При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця http://www.ukrgen.com/ ;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://www.ukrgen.com/ ;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http://www.ukrgen.com/ .
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті
http://www.ukrgen.com/ .
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері генеалогії, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця http://www.ukrgen.com/ .
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає послуги у сфері генеалогії та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері генеалогії, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері генеалогії, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов’язаний:
• виконувати умови даного Договору;
• надати Замовнику Послуги належної якості;
• інформувати Замовника про перелік послуг на Веб-сайті http://www.ukrgen.com/ .
4.2. Виконавець має право:
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов оплати послуг по цьому Договору;
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов’язаний:
• своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
• ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
5.2. Замовник має право:
• оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту http://www.ukrgen.com/ ;
• вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Замовник оформлює Замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту http://www.ukrgen.com/ .

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та повідомляється письмовим шляхом Замовнику Послуг.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.
7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:
7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця
http://www.ukrgen.com/ та у відповідності до правил платіжних систем. (якщо Замовником є фізична особа).
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.
8.1 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на Веб-сайті Виконавця http://www.ukrgen.com/ .
8.2. Факт замовлення Послуг Замовником підтверджується оплатою таких Послуг Виконавцю.
8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором).

9.УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
9.1. ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це іншу сторону за 30 днів. При цьому платежі, внесені ЗАМОВНИКОМ, повертаються пропорційно до обсягу проведеної роботи та здійснення відповідних фінансових витрат зі сторони ВИКОНАВЦЯ, який самостійно визначає відповідну пропорцію, розрахунок якої він обов’язково надає ЗАМОВНИКУ протягом 7 (семи) календарних дів з моменту розірвання цього договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
11.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.3. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
11.4. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 2) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
11.5. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.